Adatkezelési tájékoztató

1. A tájékoztató célja

1.1 Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Szalka-Medical Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 4700 Mátészalka, Gábor Áron u. 11/A.; cégjegyzékszám: 15 09 068240; adószám: 13005407-2-15) által az audiomed.hu internetes oldalon (továbbiakban: Weboldalon) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

1.2 Adatkezelésünkre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1.2.1 az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. ápr. 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
1.2.2 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.);
1.2.3 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint
1.2.4 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv.

2. Adatkezelő megnevezése

Név: Szalka-Medical Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 4700 Mátészalka, Gábor Áron u. 11/A.
Telefonszám: +36-44/311-111
E-mail-cím: info (kukac) audiomed.hu

3 Fogalom meghatározások

3.1 ”személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

3.2 ”adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.3 ”adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

3.4 ”adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

3.5 ”címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

3.6 ”az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

3.7 ”adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

4 A kezelt személyes adatok köre

4.1 A vállalkozás telephelyein igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó időpont-egyeztetéshez a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

• Vezetéknév
• Keresztnév
• E-mail cím

Továbbá opcionálisan az alábbi személyes adatot adhatja meg:

• Telefonszám

4.2 Hírlevél feliratkozáskor a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

• E-mail cím

Továbbá opcionálisan az alábbi személyes adatot adhatja meg:

• Vezetéknév
• Keresztnév
• Hallásállapot
• Születési időpont

4.3 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít (például IP-cím). Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő és megbízott adatfeldolgozói férnek hozzá.

4.4 A megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai (megbízottjai) férhetnek hozzá feladataik ellátása során. A jelen tájékoztatóban megjelölt gazdasági társaságokhoz csak a feladatuk ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű adatot továbbítjuk. Az Adatkezelő csak kivételes esetekben adja át más adatkezelőnek a személyes adatokat (például ha bírósági eljárás során hivatalos úton vagy a rendőrségi eljárásban kérik ki az adatokat).

5 Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

5.1 Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) pontja alapján.

5.2 A személyes adatokat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban megjelölt vállalkozás által biztosított, bérelt szerverein, illetve bizonyos esetekben papíralapon irattárban tárolja. Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok megfelelő védelméről és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozásáról, így például a szerveren történő adathozzáférést naplózza, így az mindig ellenőrizhető, hogy az adatokhoz ki fért hozzá.

5.3 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a Weboldalakon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, és az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás.

5.4 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

5.5 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.6 A fentiek alapján az adatkezelés jogalapja részben jogos érdek (csalások megelőzése, direkt marketing), illetve az érintett hozzájárulása.

6 Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1 A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6.2 A Weboldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veheti igénybe:

6.2..1 Marketingszolgáltató
6.2..1.1 Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Marketingszolgáltatás
6.2..1.2 Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Auditus.Net Kft.
3324 Felsőtárkány, Gárdonyi Géza u. 47

6.2..1.3 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
6.2..1.4 Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
6.2..1.5 Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése, azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás, szolgáltatásokra történő jelentkezés lehetővé tétele, hírlevél listák kezelése.
6.2..1.6 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a marketingszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a marketingszolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
6.2..1.7 Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

6.2..2 Tárhelyszolgáltató
6.2..2.1 Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhelyszolgáltatás
6.2..2.2 Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Microsoft Ireland Operations Limited (Microsoft Cloud és Azure szolgáltatások)
Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Telefonszám: +353 (0) 1 295 3826.

6.2..2.3 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
6.2..2.4 Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
6.2..2.5 Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
6.2..2.6 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhelyszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhelyszolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
6.2..2.7 Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

6.2..3 Marketing automatizáció
6.2..3.1 Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Marketing-automatizálás, Hírlevél, DM tevékenység
6.2..3.2 Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

SalesAutopilot Kft.
1089 Budapest, Golgota utca 3.

6.2..3.3 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
6.2..3.4 Az érintettek köre: A weboldalon jelentkezést, időpontkérést, vagy feliratkozást a weboldalon ismertetett szolgáltatásokara, akciókra, vagy hírlevélre megvalósító felhasználó.
6.2..3.5 Az adatkezelés célja: Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás, szolgáltatásokra történő jelentkezés lehetővé tétele.
A feliratkozás időpontja: Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP cím: Technikai művelet végrehajtása.
Reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
6.2..3.6 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az adatkezelő felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
A Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
6.2..3.7 Az adatfeldolgozás jogalapja:
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

6.3 Adatvédelmi incidensnek tekintjük a biztonság olyan sérülését, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Minden tudomásunkra jutott incidenst az Infotv. 15. § és a GDPR 33. cikk (5) bekezdés alapján adatvédelmi felelősünk a hatóság számára jelzi.

6.4 Technológiai adatkezelés

6.4..1 Cookie-k (Sütik) kezelése
6.4..1.1 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
6.4..1.2 Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
6.4..1.3 Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
6.4..1.4 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
• Süti típusa : Munkamenet sütik (session)
• Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. Törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
• Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
• Kezelt adatkör: connect.sid
6.4..1.5 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
6.4..1.6 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
6.4..1.7 Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

6.4..2 Google Ads Konverziókövetés használata

6.4..2.1 Az adatkezelő a „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az kereső alapú hirdetési tevékenységéhez, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását.
A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
6.4..2.2 Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
6.4..2.3 Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
6.4..2.4 Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat a Google Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
6.4..2.5 Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy a Google Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
6.4..2.6 Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
6.4..2.7 További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

6.4..3 A Google Analytics alkalmazása

6.4..3.1 Az agifon.hu és a hallasgondozas.hu internetes oldalak a Google Analytics alkalmazást használják, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
6.4..3.2 A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban adatvédelmi okokból előzőleg lerövidíti.
6.4..3.3 A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. E weboldalak üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapokat, továbbá, hogy a weboldalak üzemeltetőjének a honlapok aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
6.4..3.4 A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

6.4..4 Közösségi oldalak

6.4..4.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
6.4..4.2 Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és ott „követi” az adatkezelő közösségi oldalát, vagy ott valamilyen interakcióba („lájk”, megosztás, átkattintás, stb..) lépett az adatkezelő tartalmaival kapcsolatban.
6.4..4.3 Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
6.4..4.4 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

7 Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését kérni.

7.3 A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4 Az adatkezelés érintettje jogosult adatai elhordozását kérni, mely keretében Adatkezelő számítógépen olvasható formátumban továbbítja az általa kezelt személyes adatokat az érintett vagy az általa megjelölt adatkezelő számára.

7.5 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Auditus.Net Kft.
Levelezési cím: 3324 Felsőtárkány, Gárdonyi Géza u. 47.
E-mail: info (kukac) auditus.net

7.6 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8 Hírlevelek

8.1 A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket –akár postai úton is – az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

9 Élő rendezvények

9.1 Az üzemeltető által szervezett élő események – jellemzően Nyílt Napok, Termék bemutató napok, Szerviz Napok stb. – jelentkezői elfogadják, hogy a szervező a rendezvényen kép- és hangfelvételt készíthet. A felvételek célja a szolgáltatás teljesebbé tétele és marketingkommunikációs felhasználás.

9.2 A jelentkezéssel a résztvevő kifejezetten hozzájárul a felvételek készítéséhez, és az ahhoz fűződő jogairól lemond

10 Záró rendelkezések

10.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

10.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a Weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.